Algemene voorwaarden EntreMente

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met EntreMente afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een training, workshop of EntreMente-reis is het belangrijk om deze goed
door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Definities:
EntreMente: de eenmanszaak EntreMente en/of haar oprichtster Susan Kluitman. Deelnemer: Iedere
natuurlijke persoon die begeleiding ontvangt of opdrachtgever van EntreMente. Begeleiding: Elke
EntreMente-reis, cursus, training, workshop of educatief evenement in de breedste zin des woords,
gegeven door EntreMente.


1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft begeleiding.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het ontvangen van begeleiding komt tot stand door het sturen
van een mail door de deelnemer en het verstrekken van een inschrijfformulier, een uitnodiging/
overeenkomst, de privacyverklaring, een factuur en de algemene voorwaarden van Entremente.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle EntreMente-reizen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen.
2.2 EntreMente behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een e-mail met uitnodiging/overeenkomst, de privacyverklaring, de factuur en
de algemene voorwaarden. Je inschrijving is definitief op het moment dat de overeenkomst en de
privacyverklaring voor akkoord zijn ondertekend en geretourneerd en wanneer de factuur voldaan is.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen en tijdens een persoonlijk
intakegesprek.
2.4 Per EntreMente-reis zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Zodra een evenement vol
zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.
2.5 Op alle offertes en facturen van EntreMente is een bedenktermijn van 14 dagen van
toepassing.
2.6 Deelnemer verklaart dat het inschrijfformulier tijdens de intake naar waarheid is ingevuld en
ondertekend.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden kan uitsluitend schriftelijk/via e-mail: susan@entremente.nl
3.2 Afmelding voor een EntreMente-reis, training of workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de projectweek krijg je het volledige bedrag terug,
minus €5,- administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum
wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van
de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de
projectweek, wordt ook geen geld terugbetaald.
3.3 Jouw deelname bevestiging is, na goedkeuring door EntreMente, overdraagbaar.

4. Annulering/verplaatsing door EntreMente
4.1 EntreMente is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden reis te annuleren. Mocht een
projectweek geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor
aanvang bericht van.
4.2 EntreMente is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de EntreMente-reis de datum van
het evenement te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de
mogelijkheid in overleg het evenement dan kosteloos te annuleren of een andere beschikbare datum te
kiezen.
4.3 EntreMente is gerechtigd bij ziekte van Susan Kluitman haar te laten vervangen door een collega
begeleider of de aangeboden EntreMente-reis te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de
inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel
betaalde begeleidingskosten worden in dat geval gerestitueerd binnen 7 dagen.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient het gehele factuurbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij
uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met EntreMente.
5.2 In geval van deelbetaling van het gehele factuurbedrag: Bij niet stipte nakoming van de
overeengekomen termijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te
vervallen en kan de deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Dan is het gehele openstaande
factuurbedrag direct opeisbaar.

6: Klachten
6.1 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten worden door EntreMente altijd opgevat als
een mogelijkheid tot verbetering. EntreMente registreert daarom alle klachten en bewaart deze gedurende
een termijn van twee jaar. Bij een geschil registreert klachtenbemiddelaar Zorgprofessional deze en ook
deze geschillen worden gedurende twee jaar bewaard.

7: Aansprakelijkheid
7.1 EntreMente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van
deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de projectweek.
Deelnemers vrijwaren EntreMente en haar medewerkers nadrukkelijk van aansprakelijkheid. 7.2 Tijdens de
projectweek wordt er buiten gewerkt en zijn er creatieve sessies waardoor kleding of spullen vies zouden
kunnen worden. EntreMente is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal
eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf op voorhand aan om oude kleding en stevige
schoenen aan te trekken.
7.3 Tijdens de EntreMente-reis wordt ook in fysiek, emotioneel en mentaal opzicht veel gevraagd van de
deelnemers. Door deel te nemen aan de reis verklaar je in fysiek, emotioneel en mentaal opzicht in staat
te zijn de EntreMente-reis te volgen. Je vrijwaart EntreMente en haar medewerkers uitdrukkelijk van
fysieke of mentale directe of indirecte gevolgen van de reis.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom
van EntreMente en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of
cursusmateriaal is toegestaan mits dit enkel en alleen gebruikt wordt voor persoonlijke reflectie of intervisie
tijdens de projectweek. De deelnemer is niet gerechtigd om materiaal, waarop rechten zoals hiervoor
bedoeld aan EntreMente toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of aan onbevoegden in
gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij
van EntreMente, medecursisten, deelnemers en teamgenoten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en
waarvan alle betrokken partijen het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen en toe te passen.

9: Overig
9.1 EntreMente behoudt zich altijd het recht om de trainingen, workshops en reizen inhoudelijk te
veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de
deelnemer.
9.3 Tijdens de EntreMente-reis is het niet toegestaan om alchohol, drugs of andere verdovende
middelen in bezit te hebben en/of te gebruiken. Ook niet door de begeleiding of workshopleiders.
9.4 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens de EntreMente-reis, dan heeft EntreMente het recht om
deze persoon te weigeren tijdens deze of volgende reis. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet
terug.
9.5 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens EntreMente aan de deelnemer worden
gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden
vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten
voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.
9.6 Op elke opdracht tussen Entremente en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer
deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.